Headshot & RESUME 

KateCoffey_Resume.jpg
0425-WEBonly.jpg
KateCoffey_Headshot.jpg